ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส (รับ 5 ที่สุดท้าย) - 9 วัน 6 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  EU2024-03
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  9 วัน 6 คืน (-)
PREMIUM NETHERLAND-BELGIUM-FRANCE
วันที่เดินทาง : 9-17 เมษายน 2567
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 194,800 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 80,000 บาท
เที่ยวยุโรปเนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส
เยือนหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เทศกาลดอกไม้ สวนเคอเคนฮอฟ
The Cube Houses บ้านทรงลูกบาศก์ พระราชวังแห่งบรัสเซลส์ พระราชวังแวร์ซายส์
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  9-17 เมษายน 2567  จองทัวร์นี้
 • 194,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 188,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 182,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 176,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 234,300 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)