ทัวร์ยุโรป เยอรมัน OKTOBER FESTIVAL (ปิดกรุ๊ป) - 7 วัน 4 คืน
MUNICH OKTOBER FESTIVAL
วันที่เดินทาง : 20-26 กันยายน 2566
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 150,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
เที่ยวยุโรป เส้นทางเยอรมัน ชมเมืองฟุสเซ่น ชมปราสาทนอยขวานสไตน์
สนุกกับ OKTOBER FESTIVAL เทศกาลเบียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ชมเมืองการมิชท์ ขึ้นชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี
เดินทางโดยสายการบินไทย พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมียม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  20–26 กันยายน 2566  จองทัวร์นี้
  • 150,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 143,400 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 135,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 128,300 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 182,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)