ตัวอย่างทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส - 8วัน5คืน
ROMANTIC OF FLORA NETHERLAND-FRANCE
วันที่เดินทาง : 12-19 เมษายน 2566
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : ท่านละ 145,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 70,000 บาท
ท่องเที่ยวดินแดนสุโรแมนติค เนเธอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
ล่องเรือชมความงามของหมู่บ้านกีธุร์น“หมู่บ้านไร้ถนน”
ชมดอกไม้ ณ เคอเคนฮอฟ อะตอมเมี่ยม วิหารแพนธีออน
พร้อมบริการอาหารและ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตน์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-19 เมษายน 2566 (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)  จองทัวร์นี้
  • 145,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 134,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 125,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 188,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)