ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CLASSIC - 4วัน3คืน
PREMIUM TAIWAN CLASSIC (ปิดกรุ๊ป)
วันที่เดินทาง : 15-18 เมษายน 2566
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 64,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 20,000 บาท
เที่ยวไต้หวัน ชมความสวยงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดเหวินหวู่
ขึ้นชมวิวมุมสูง ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ อิจงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  15-18 เมษายน 2566  จองทัวร์นี้
  • 64,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)