ตัวอย่างทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE JAPAN SPRING SAKURA(ปิดกรุ๊ป) - 6วัน4คืน
เดือน : 3-8 เมษายน 2566
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 112,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 50,000 บาท /ท่าน
นำท่านท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลาสุดพิเศษชมดอกซากุระ
สักการะวัดอาซากุสะ วัดนาริตะซัน และ เจดีย์ชูเรโตะ ชมวิวฟูจิ
ชมดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะอุเอโนะ สวนกองเกนโดะ ไซตามะ
เดินชมย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ชิมสตรอเบอร์รี่ สดจากไร่
พร้อมที่พัก อาหาร และบริการระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  3-8 เมษายน 2566  จองทัวร์นี้
  • 112,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 107,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 102,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 97,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 142,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)