ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN IMPRESSIVE COUNTDOWN 2019 - 5วัน4คืน
ท่านเดินทางเยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ ณ ประเทศไต้หวัน
“ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ปราสาทซินเช่อ”
นำท่านนั่งรถไฟโบราณ รับแสงแรกของวัน ณ “อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน”
เพลิดเพลินกับการทำชานมไข่มุกสูตรต้นตำหรับไปกับห้องชาชุนสุ่ย

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  30 DEC - 3 JAN 2018  จองทัวร์นี้
  • 75,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 100,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)