ทัวร์จันทบุรี-ระยอง - 3วัน2คืน
BEST RELAXING CHANTHABURI - RAYONG
วันที่เดินทาง : 14-16 เมษายน 2564 (หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – น้ำตกพลิ้ว – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี – จันทบุรี
DAY 2 : จันทบุรี- ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน- วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา – ระยอง - ทุ่งโปรงทอง - Spa ณ ที่พัก
DAY 3 : ระยอง - สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง - ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่าน/ราคา 20,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 10,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 20,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 19,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 5,000 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)