ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ - 10วัน7คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP GRAND SWITZERLAND
วันที่เดินทาง : 1-10 JUL / 22-31 JUL / 5-14 AUG /19-28 AUG
7-16 OCT / 21-30 OCT /18-27 NOV / 2-11 DEC 2020 / 25 DEC – 3 JAN 2021
เส้นทาง : ซูริค-ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น-อินเทอร์ลาเก้น-แมททอร์ฮอร์น-เมืองมองเทรอซ์-โลซานน์ -กรุงเบิร์น-เมืองลูเซิร์น
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 219,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 219,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 149,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 179,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)