ทัวร์กรุ๊ปเล็กจอร์แดน - 7วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP JORDAN HIGHLIGHT
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองมาดาบา-นครเพตรา-วาดิรัม-ทะเลสาบเดดซี-นครเจอราช-เมืองอัมมาน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 108,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 108,900 บาท/ท่าน ราคาทัวร์ผู้ใหญ่+หัวหน้าทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน