ทัวร์กรุ๊ปเล็กไต้หวัน ไทเป - 4วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN CLASSIC
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ไทเป101
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 59,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 20,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)