ตัวอย่างทัวร์จีน BEIJING-SHANGHAI DISNEYLAND - 6วัน5คืน
เยือนประเทศมหาอำนาจ ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กง ตระการตากับกำแพงเมืองจีน
เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง 350 กม./ชม. ซึมซับบรรยากาศร่วมสมัยที่หาดไว่ทาน
ช้อปปิ้งจุใจ พร้อมสัมผัสความสนุก ณ สวนสนุกระดับโลก SHANGHAI DISNEYLAND

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-17 APR 2020  จองทัวร์นี้
  • 73,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 93,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)