ตัวอย่างทัวร์จีน NEW YEAR GRAND BEIJING - 5วัน4คืน
ท่องเที่ยวกรุงปักกิ่งเมืองหลวงดินแดนมังกร ขมความยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กง
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน
วัดลามะ ชมถนนเฉียนเหมิน นั่งสามล้อปั่นชมย่านโบราณหูถง ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
SURPRISE OUTLET คัดสรรทีพักพร้อมบริการระดับ DELUXE CLASS

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  29 DEC 2019 - 2 JAN 2020  จองทัวร์นี้
  • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)