ตัวอย่างทัวร์เกาหลี ROMANTIC KOREA - BUSAN - 6วัน3คืน
ขอนำท่านเยือนประเทศเกาหลีใต้กับเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและโรแมนติกที่สุด
นำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สัมผัสความโรแมนติกหมู่เกาะออยุคโด
OKGOL VILLAGE สัมผัสความสนุกที่ E-WORLD ท้าทายความสูง ณ 83 TOWER
ตลาดทงซองโน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดแฮดง ยงกุกซา ชมอุทยานยงดูซาน ปูซานทาวเวอร์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 64,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 62,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 77,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)