ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHARMING TAROKO - 4วัน3คืน
เยือนมหานครแห่งสถาปัตยกรรม ณ ประเทศไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง วัดซิงเทียนกง หมู่บ้านโบราณหลินอันไท่ ตึกไทเป101
พร้อมไฮไลท์สำคัญ นำท่านขึ้นรถไฟด่วนเยือน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมพิพิธภัณฑ์หินอ่อน
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่มิตสุย เอ้าท์เล็ต พร้อมการบริการระดับพรีเมียม “แล้วคุณ....จะรักเรา”

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-15 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 54,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 52,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 50,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 48,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 64,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)