ทัวร์จอร์แดน พรีเมี่ยม

EXCLUSIVE SMALL GROUP JORDAN HIGHLIGHT
EXCLUSIVE SMALL GROUP JORDAN HIGHLIGHT
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองมาดาบา-นครเพตรา-วาดิรัม-ทะเลสาบเดดซี-นครเจอราช-เมืองอัมมาน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 136,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม