ทัวร์ SMALL GROUP ไต้หวัน

ทัวร์กรุ๊ปเล็กไต้หวัน ไทเป-อาลีซาน
EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN ALISHAN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง-ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ไทเป
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 74,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กไต้หวัน ไทเป
EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN CLASSIC
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ไทเป101
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 59,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กไต้หวัน ไทเป-ทาโรโกะ
EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN TAIPEI-TOROKO
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : หนานโถว-เมืองฮวาเหลียน-ทาโรโกะจอร์จ-ซีเหมินติง-อุทยานเหย่หลิ่ว
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 59,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กไต้หวัน ไทเป-เกาสง
EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN TAIPEI-KAOHSIUNG
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ไทเป-ซีเหมินติง-ไทเป101-วัดหลงซาน-เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ-สวนสนุกอีด้าเวิลด์-เกาสง
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 89,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม