จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : 12-19 เมษายน 2566 (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 145,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 134,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 125,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 188,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) {{mtotal2() | number:0}} บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) {{mtotal3() | number:0}} บาท
  ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม) {{mtotal4() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
  • ชำระเงินมัดจำ

  • จำนวน 70,000 บาท/ท่าน
   จำนวน {{paxtotal()}} ท่าน
   รวมจำนวนเงิน {{paxtotal()*70000 | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง