จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2567
 • 19,720 บาท/ท่าน ราคาเริ่มต้น
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาเริ่มต้น {{mtotal1() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
  • ชำระเงินมัดจำ

  • จำนวน 19,720 บาท/ท่าน
   จำนวน {{paxtotal()}} ท่าน
   รวมจำนวนเงิน {{paxtotal()*19720 | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง