จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : 14-16 เมษายน 2564
 • 17,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 2,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 • 17,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม) {{mtotal2() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal3() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง