จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : ชำระมัดจำ เดินทาง 14 ท่านขึ้นไป 28,900 บาท/ท่าน
 • 28,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 3,240 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง