จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : จองทัวร์และชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาทผ่านทางออนไลน์
 • 29,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 12 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 26,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 24 ท่านขึ้นไป
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้เดินทาง 12 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 24 ท่านขึ้นไป {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง