จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : 15-17 เมษายน 2564 (ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000) บาท)
 • 15,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 3,000 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 • 16,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม) {{mtotal2() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 6 ท่าน {{mtotal3() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง