BOOKING STEP

 

 เงื่อนไขการชำระเงิน

“การจอง” กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 หรือ 30,000 บาท ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ชำระโดยเงินสด

- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อบัญชี  บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)    เลขที่  639-1-00264-7  บัญชีกระแสรายวัน  
   หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์    เลขที่  081-6-00318-1  บัญชีกระแสรายวัน 

                “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน