1.ทัวร์ไต้หวัน THE BEST NEW YEAR TAIPEI-KAOHSIUNG - 5วัน4คืน
วันที่ : 29 DEC 2018 - 2 JAN 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 75,900 บาท/ท่าน
เดินทางสู่ไต้หวันช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เที่ยวชมไฮไลท์เส้นทางไทเป–เกาสง
เข้าชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซัน ขึ้นชมวิวตึกไทเป101
ขึ้นกระเช้าเมาคงชมความงามบนเขา ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ที่พักไถจง ปั่นจักรยานที่เกาะฉีจิน
อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง ซื่อหลินและหลิ่วเหอไนท์มาเก็ต

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  29 DEC 2018 - 2 JAN 2019  จองทัวร์นี้
  • 75,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 91,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)