ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HAPPINESS PACKAGE - 4วัน3คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-4 ท่าน 65,500 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 25,000 /ท่าน)
ผู้ใหญ่ เดินทาง 5-9 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 25,000 /ท่าน)
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ท่องเที่ยวในรูปแบบ PACKAGE
การเดินทางกรุ๊ปส่วนตัวที่ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สัมผัสประเทศไต้หวันแบบสุดพิเศษ
=มพระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง