ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน IMAGE THE EXCELLENT OF TAIWAN - 4วัน3คืน
เยือนมหานครแห่งสถาปัตยกรรม ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมไฮไลท์ที่สำคัญ
“หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เหย่หลิ่ว-REPUBLIC OF CHOCOLATE”
"อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง
หมู่บ้านโบราณหลินอันไท่"พร้อมบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ…

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-15 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 74,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)