7.ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN-KAOHSIUNG - 5วัน4คืน
วันที่ : 14 - 18 APR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-25 องศา
ราคา : 65,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำทุกท่านท่องเที่ยวประเทศไต้หวันกับช่วงเวลาสำคัญ เก็บเกี่ยวทุกไฮไลท์ ไทเป-หนาวโถว-เกาสง
ไทเป-พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ตึกไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
หนานโถว-วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ อาบน้ำแร่
เกาสง-พุทธอุทยานโฝกวงซาน E-DA WORLD อ่าวซีจื้อ-สถานฑูตอังกฤษเก่า-สถานีFORMOSA

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14 - 18 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 85,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)