ทัวร์จีน PREMIUM BEIJING-SUZHOU-SHANGHAI - 6วัน4คืน
วันที่ : 11-16 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 69,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำท่านเยือนประเทศมหาอำนาจ ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กง
ตระการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
สัมผัสเมืองซูโจว สวนหลิวหยวน ซูโจว ฮาร์โมนี ไทม์ สแควร์
ซึมซับบรรยากาศร่วมสมัยที่หาดไว่ทาน หอคอยไข่มุก ตลาดร้อยปี

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11 -16 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 65,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 87,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)