ทัวร์ไต้หวัน

1.ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN-KAOHSIUNG
วันที่ : 14 - 18 APR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-25 องศา
ราคา : 65,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำทุกท่านท่องเที่ยวประเทศไต้หวันกับช่วงเวลาสำคัญ เก็บเกี่ยวทุกไฮไลท์ ไทเป-หนาวโถว-เกาสง
ไทเป-พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ตึกไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
หนานโถว-วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ อาบน้ำแร่
เกาสง-พุทธอุทยานโฝกวงซาน E-DA WORLD อ่าวซีจื้อ-สถานฑูตอังกฤษเก่า-สถานีFORMOSA
2.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN IMPRESSION
วันที่ : 13 - 17 APR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-25 องศา
ราคา : 65,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านชมวิวบนตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
นมัสการพระวัดหลงซาน ตื่นตากับหมู่บ้านโบราณหลินอันไท่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม
นั่งรถไฟโบราณชมแสงแรกของวัน ทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน
เพลิดเพลินกับการทำชานมไข่มุกสูตรต้นตำหรับไปกับห้องชาชุนสุ่ย แล้วคุณ..จะรักเรา
3.ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ญี่ปุ่น MASTERPIECE OKINAWA - TAIWAN
วันที่ : 10-16 / 23-29 APR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 - 20 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางสู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ชมวิวที่ผามันซาโมะ เยี่ยมชมปราสาทซูริ
โลกใต้ท้องทะเลพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุราอูมิ ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโต
อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุด ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค ขอพรเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินอู่หรือวัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย้อนอดีตไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
4.ทัวร์ไต้หวัน IMAGE THE EXCELLENT OF TAIWAN
วันที่ : 12 - 15 APR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-25 องศา
ราคา : 59,900 บาท
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เยือนมหานครแห่งสถาปัตยกรรม ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมไฮไลท์ที่สำคัญ
“หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เหย่หลิ่ว-REPUBLIC OF CHOCOLATE”
"อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง
หมู่บ้านโบราณหลินอันไท่"พร้อมบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ…