ทัวร์ไต้หวัน

1.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN
วันที่ : 25-28 JAN / 8-11 / 22-25 FEB / 8-11 / 15-18 MAR 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 69,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำท่านสู่เมืองผูหลี่ เมืองที่อากาศดีที่สุดในไต้หวัน อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระวัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉาน
ชมพระราชวังกู้กง วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตึกไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ซีเหมินติง ที่พักและอาหารสุดพิเศษ พร้อมบริการสุดประทับใจ
2.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN PREMIUM
วันที่ : 21-25 FEB / 28 FEB - 4 MAR /14-18 / 21-25 MAR 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 78,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระวัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉาน
ชมพระอาทิตย์ยามเช้าอุธยานแห่งชาติอาลีซาน พร้อมชมดอกซากุระไต้หวัน
เยือนพระราชวังกู้กง วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตึกไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ซีเหมินติง ที่พักและอาหารสุดพิเศษ พร้อมบริการสุดประทับใจ